Open in new window / Try shogun cloud
--- Log opened Thu Jun 04 00:00:54 2015
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:3e15:c2ff:fed5:5df0] has joined #shogun04:15
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:3e15:c2ff:fed5:5df0] has quit [Ping timeout: 265 seconds]04:20
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has joined #shogun05:16
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has quit [Ping timeout: 240 seconds]05:20
-!- sonney2k [~shogun@7nn.de] has quit [Ping timeout: 265 seconds]05:54
-!- sonney2k [~shogun@7nn.de] has joined #shogun05:59
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:e5c4:243:2d04:b665] has joined #shogun09:19
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:e5c4:243:2d04:b665] has quit [Ping timeout: 265 seconds]09:24
-!- HeikoS [~heiko@0545361e.skybroadband.com] has joined #shogun11:01
-!- mode/#shogun [+o HeikoS] by ChanServ11:01
-!- HeikoS [~heiko@0545361e.skybroadband.com] has left #shogun []11:01
-!- CaBa_ [~Diu7saig@160.45.42.83] has joined #shogun12:20
-!- CaBa_ is now known as CaBa12:20
-!- CaBa [~Diu7saig@160.45.42.83] has quit [Changing host]12:20
-!- CaBa [~Diu7saig@unaffiliated/caba] has joined #shogun12:20
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has joined #shogun13:22
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has quit [Ping timeout: 265 seconds]13:27
-!- Mathnerd314 [~quassel@dsl-66.16.53.206.cos.dyn.pcisys.net] has quit [Quit: No Ping reply in 180 seconds.]14:23
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:e5c4:243:2d04:b665] has joined #shogun15:23
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:9:5002:e340:e5c4:243:2d04:b665] has quit [Ping timeout: 265 seconds]15:28
-!- HeikoS [~heiko@host-92-24-107-252.ppp.as43234.net] has joined #shogun16:08
-!- mode/#shogun [+o HeikoS] by ChanServ16:08
-!- HeikoS [~heiko@host-92-24-107-252.ppp.as43234.net] has quit [Quit: Leaving.]16:37
-!- HeikoS [~heiko@laptop-net.gatsby.ucl.ac.uk] has joined #shogun17:06
-!- mode/#shogun [+o HeikoS] by ChanServ17:06
-!- HeikoS [~heiko@laptop-net.gatsby.ucl.ac.uk] has left #shogun []20:04
--- Log closed Fri Jun 05 00:00:56 2015