Open in new window / Try shogun cloud
--- Log opened Tue Sep 22 00:00:31 2015
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:647:4603:2a70:8f8:25bb:cd3c:3875] has joined #shogun00:19
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:647:4603:2a70:8f8:25bb:cd3c:3875] has quit [Ping timeout: 240 seconds]00:23
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has joined #shogun00:32
-!- besser82 [~besser82@fedora/besser82] has quit [Ping timeout: 252 seconds]02:16
-!- besser82 [~besser82@fedora/besser82] has joined #shogun02:16
-!- mode/#shogun [+o besser82] by ChanServ02:16
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has quit [Remote host closed the connection]04:11
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has joined #shogun04:11
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has joined #shogun04:22
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has quit [Ping timeout: 246 seconds]04:26
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has joined #shogun08:09
-!- shaochuan [~shaochuan@c-50-184-81-180.hsd1.ca.comcast.net] has quit [Remote host closed the connection]08:10
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:647:4603:2a70:8f8:25bb:cd3c:3875] has joined #shogun08:10
-!- shaochuan [~shaochuan@2601:647:4603:2a70:8f8:25bb:cd3c:3875] has quit [Ping timeout: 240 seconds]08:14
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has quit [Read error: Connection reset by peer]11:51
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has joined #shogun11:51
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has quit [Ping timeout: 264 seconds]14:07
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has joined #shogun14:09
-!- uchihaitachi08 [~sameer@203.110.243.21] has quit [Ping timeout: 246 seconds]14:18
-!- rajul [~rajul@node-36e.pool-101-108.dynamic.totbb.net] has joined #shogun14:30
-!- rajul [~rajul@node-36e.pool-101-108.dynamic.totbb.net] has quit [Remote host closed the connection]20:17
--- Log closed Wed Sep 23 00:00:31 2015