Open in new window / Try shogun cloud
--- Log opened Wed Feb 03 00:00:40 2016
-!- wiking_ is now known as wiking02:19
-!- wiking [~wiking@info2k1.hu] has quit [Changing host]02:19
-!- wiking [~wiking@huwico/staff/wiking] has joined #shogun02:19
-!- mode/#shogun [+o wiking] by ChanServ02:19
-!- humility [uid138660@gateway/web/irccloud.com/x-eblqyucjqfgaapti] has joined #shogun23:34
--- Log closed Thu Feb 04 00:00:41 2016